Нийт мэдээ:0

ОгнооГарчиг
2022-12-15Тусгай зөвшөөрөл
2022-06-23СӨББ-ын тусгай зөвшөөрөл
2021-09-25БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 2021 АВСАН, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
2021-01-27БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 2020 АВСАН, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
2020-09-15БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
2019-09-20БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ 2019 ОН
2018-10-252017 онд боловсролын байгууллагуудын тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан, сунгасан, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан судалгаа
2016-03-15СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН, НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРС
2016-02-10СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
2016-01-14АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ