Нийт мэдээ:0

ОгнооГарчиг
2022-12-15Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл
2022-07-28ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС
2022-07-01ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН БАЙГУУЛЛАГУУД
2021-08-17Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, байршилд өөрчлөлт оруулах, нэр өөрчлөх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох, олгох тухай
2021-07-17Тусгай зөвшөөрөл сунгах, хүчингүй болгох, өөрчлөлт оруулах тухай
2021-06-24Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
2021-03-11Тусгай зөвшөөрөл сунгах, байршилд өөрчлөлт оруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түдгэлзүүлэх тухай
2020-12-24Тусгай зөвшөөрөл сунгах, байршилд өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох, шинээр олгох тухай
2020-12-11ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, ШИНЭЭР ОЛГОХ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
2019-10-082019 ОНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, ШИНЭЭР ОЛГОХ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ